HMJ Tasawuf Psikoterapi

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ):

  1. HMJ adalah badan pelaksana program kemahasiswaan di tingkat jurusan sesuai dengan kompetensi keilmuan jurusan yang bersangkutan dan secara koordinatif berada di bawah BEMF.
  2. Kepengurusan HMJ terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, departemen-departemen dan/atau bidang sesuai kebutuhan.
  3. Seluruh pengurus HMJ tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota SMI, SMF dan pengurus DEMA.
  4. Ketua HMJ dipilih secara langsung dalam Pemilwa.
  5. Tugas-tugas pokok:
  6. Menyusun program kerja dan mengusulkan kepada SMF untuk mendapatkan pengesahan.
  7. Melaksanakan program kerja yang telah disahkan;
  8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan melalui SMF.
  9. Mengkoordinasi program studi (bagi jurusan yang memiliki program studi) yang dapat membantu kinerja HMJ.
  10. Susunan pengurus HMJ disahkan dan dilantik oleh Dekan atas usulan KPM.

HMJ-TP FUHum

Merupakan Himpunan Mahasiswa JurusanTasawuf Psikoterapi (TP) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo

STUKTUR KEPENGURUSAN: